หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมรัฐสภาระหว่างประเทศ
โครงการของคณะอนุกรรมการฯ
ในปีงบประมาณ 2556
ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
รัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน
 • เอกสารตั้งต้น
 • ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา(เก่า)
  ยื่นหนังสือถอดถอน

  วันที่ 25 ก.พ. 2552

  เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายพิชา วิจิตรศิลป์ ประธานชมรมกฎหมายภิวัฒน์และเครือข่าย ได้ยื่นหนังสือแสดงตนต่อนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ในฐานะผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อขอให้ถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีรักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา นับตั้งแต่วันครบกําหนดวาระคือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน น่าจะเป็นการขาดคุณธรรมและจริยธรรม อันมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓๐๑ และขอให้ดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ พร้อมดําเนินการถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ออกจากการรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นการด่วน ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
  download download Download all images download
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1000
    อีเมล์ : webmaster@parliament.go.th   เว็บไซต์ : http://www.parliament.go.th/ac