เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

ติดต่อเรา

22 มีนาคม 2561

 
 
สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ถ.พระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 

อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น ๑๖

     กลุ่มงานกฎหมาย๑ หมายเลข ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๓๑  โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๗๒

     กลุ่มงานกฎหมาย๒ หมายเลข ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๒๖-๘ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๓๘

     กลุ่มงานกฎหมาย๓ หมายเลข ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๑๙, ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๒๑

     กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย หมายเลข ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๑๐, ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๓๐

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป หมายเลข ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๒๐๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๒๒

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)