จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 มี.ค. 2562

               วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่   พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (The Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD) ครั้งที่ ๒ ซึ่งได้มีการนำเสนอรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของผู้แทนประเทศสมาชิก


               โอกาสนี้ น.ส.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิก สนช. ได้รายงานสถานการณ์ยาเสพติดของไทยในปี ๒๕๖๒ โดยกล่าวถึงประเทศไทยว่าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแง่ของการเป็นเส้นทางผ่านหรือจุดนัดยาเสพติดก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการจับกุมและปราบปรามได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตะเข็บชายแดนทั้งทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้สำหรับแนวโน้มการใช้ยาเสพติดในปัจจุบันยังคงมีอยู่ในปริมาณมากโดยผู้ใช้ยามีอายุอยู่ในช่วงวัย ๒๐ - ๒๔ ปี และยาเสพติดหลัก ๆ ที่พบว่าจับกุมได้คือ ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรอีน และเคตามีน


               ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการออกมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้ยา และช่วยบำบัดรักษาผู้ป่วยจากการใช้ยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อลดการปลูกพืชยาเสพติดของชาวเขา มีการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอื่น การอบรมทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งกสิกรรมและหัตถกรรม ด้าน สนช. ได้มีการแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยให้ “สันนิษฐาน” ว่าผู้ครอบครองยาเสพติดนั้นมีไว้เพื่อการขายแทนที่จะตั้งข้อหาเลยว่ามีไว้ขาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสะดวกให้กับหน่วยงานด้านการสืบสวนที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัยการ หรือตำรวจได้มีความสะดวกในการทำงานมากขึ้นและยังช่วยให้ผู้ครอบครองยาเสพติดมีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วย ซึ่งล่าสุด สนช. ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ..... โดยให้ใช้ได้ในวัตถุประสงค์ของการรักษาและการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปรักษาภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ได้ 


*******************
download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)