จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562คณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาทางเลือกในการลดการปลูกพืชเสพติดที่ใช้ผลิตยาเสพติด ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มี.ค. 2562

          วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ บ้านเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาทางเลือกในการลดการปลูกพืชเสพติดที่ใช้ผลิตยาเสพติด ซึ่งได้เยี่ยมชมการเกษตรอินทรีย์และพูดคุยกับเกษตรกรชาวกะเหรี่ยง ซึ่งอดีตเคยทำไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชเสพติด โดยมี นายวิจิตร ถนอมถิ่น ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านฝ่ายสถานีวิจัยเกษตรหลวง กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

 

          จากนั้น เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ รับประทานอาหารกลางวัน โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะ          เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง คณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเพาะไม้ประดับและไม้ผล (การวิจัยและวิทยาศาสตร์) และเยี่ยมชมโรงคัดแยกไม้ดอกและบรรจุภัณฑ์การคัดเกรดไม้ดอก การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์เพื่อนำส่งตลาด (การส่งเสริมการขายและการจัดหาตลาด) เพื่อให้คณะผู้แทนได้เห็นตัวอย่างของการใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก ในการลดการปลูกพืชเสพติดที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนของประเทศไทย รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม และเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงอีกด้วย

 

***************
download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)