อื่นๆ

รัฐสภาอาเซียน

บทวิทยุ รายการ รัฐสภาของเรา "รู้จัก สปป.ลาว ประเทศเพื่อนบ้านของไทย"

บทวิทยุ รายการ รัฐสภาของเรา " สิงคโปร์ ประธานอาเซียน ๒๐๑๘"

บทวิทยุ รายการรัฐสภาของเรา "ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิมจ็อก ฮอย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ ๑๔"

บทวิทยุ รายการรัฐสภาของเรา "รายงานสรุปภาพรวมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทวิทยุรายการ รัฐสภาของเรา“มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจควรรู้ก่อนทำธุรกิจในกัมพูชา”

สาระสำคัญรัฐธรรมนูญปี 2560 (ภาษาอังกฤษ) Synopsis of the Constitution of Thailand (2017)

สรุปรายงานคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

บทวิทยุ รายการรัฐสภาของเรา "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน"

เอกสารวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒)

เอกสารวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “วิสัยทัศน์ ๒๐๒๕ : ผู้นำไทยในเวทีอาเซียน” หลักสูตร “Leadership Succession Program”

Legal Framework on ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRA) : the Needs of National Regulatory Change”