อื่นๆ

How are parliaments responding to the Coronavirirus pandemic

Legislative Paper กลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน

สรุปโครงการ “Parliamentary Commission 4.0” ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การจัดวางตำแหน่งประเทศไทย : สู่ Brand Thailand และ Soft Power” สำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพระปกเกล้า

สรุปโครงการสัมมนาสาธารณะ TSRI-ASEAN Public Forum หัวข้อ “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน : ไทยและอาเซียนได้อะไร? จะไปอย่างไรต่อ?” วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 น.–16.30 น. ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

แผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

รัฐสภาอาเซียน

บทวิทยุ รายการ รัฐสภาของเรา "รู้จัก สปป.ลาว ประเทศเพื่อนบ้านของไทย"

บทวิทยุ รายการ รัฐสภาของเรา " สิงคโปร์ ประธานอาเซียน ๒๐๑๘"

บทวิทยุ รายการรัฐสภาของเรา "ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิมจ็อก ฮอย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ ๑๔"

บทวิทยุ รายการรัฐสภาของเรา "รายงานสรุปภาพรวมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทวิทยุรายการ รัฐสภาของเรา“มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจควรรู้ก่อนทำธุรกิจในกัมพูชา”

สาระสำคัญรัฐธรรมนูญปี 2560 (ภาษาอังกฤษ) Synopsis of the Constitution of Thailand (2017)

สรุปรายงานคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

บทวิทยุ รายการรัฐสภาของเรา "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน"

เอกสารวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒)

เอกสารวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “วิสัยทัศน์ ๒๐๒๕ : ผู้นำไทยในเวทีอาเซียน” หลักสูตร “Leadership Succession Program”

Legal Framework on ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRA) : the Needs of National Regulatory Change”