การรับรองบุคคลสำคัญ

การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

การรับรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย และคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย

การรับรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอินโดนีเซีย – ไทย

การรับรอง ประธานสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

การรับรอง สมาชิกสภาแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภากัมพูชา-ไทย

การรับรอง รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา

การรับรอง ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา