รายการโทรทัศน์ ASEAN Law
รายการวิทยุรัฐสภา
วีดิทัศน์ศูนย์ประชาคมอาเซียน
แบบสอบถาม
แบบติดตามการใช้ประโยชน์เว็บไซต์
รายการโทรทัศน์ ขบวนการคนตัวเล็ก


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> Infographic งานวิจัย
Infographic งานวิจัย

แรงงานข้ามชาติ (8 ส.ค. 2561)
อ่าน ครั้ง
การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (8 ส.ค. 2561)
อ่าน ครั้ง
การบูรณาการกฎหมายภายในสู่การพัฒนากฎหมายอาเซียน (8 ส.ค. 2561)
อ่าน ครั้ง
การพัฒนาเขตเศรษกิจพิเศษตามแนวทางอาเซียน (8 ส.ค. 2561)
อ่าน ครั้ง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) (8 ส.ค. 2561)
อ่าน ครั้ง
การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกพลังงานทดแทน และหพลังงานหมุนเวียน (8 ส.ค. 2561)
อ่าน ครั้ง
ความมั่นคงทางทะเล (8 ส.ค. 2561)
อ่าน ครั้ง

หน้า : [1]

กฎหมายในกลุ่มอาเซียน Inter-Parliamentary Union The ASEAN Secretariat AIPA สมัชชารัฐสภาอาเซียน

กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300