คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางในการจัดทำกฎหมายร่วมกันของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่อปฏิบัติตามแผนบูรณาการของอาเซียน ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

6 2563

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำโดย พลเอกทวีป เนตรนิยม สมาชิกวุฒิสภา และนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางในการจัดทำกฎหมายร่วมกันของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่อปฏิบัติตามแผนบูรณาการของอาเซียน ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปของผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวิสัยทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Vision 2025) รวมทั้งรับทราบสถานะและความคืบหน้าของการดำเนินการด้านต่างๆ ตาม 3 เสาหลักประชาคมอาเซียน ต่อจากนั้นคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามข้อมติของสมัชชารัฐสภาอาเซียนตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อย ตาม 3 เสาหลักประชาคมอาเซียน โดย พลเอกทวีป เนตรนิยม ได้นำเสนอความคิดเห็นกรอบประชาคมการเมืองและความมั่นคงใน 3 ประเด็น ได้แก่


 1. การสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในการแก้ปัญหาและขจัดภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเสนอให้ประเทศสมาชิกทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ ภัยจากโจรสลัด การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์


 2.การสร้างและสนับสนุนคุณค่าแห่งสันติภาพ โดยเสนอให้ AIPA สำรวจลักษณะการทำงานของรัฐสภาประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาหรือการให้สัตยาบันในสนธิสัญญา ข้อตกลง หรือพิธีสารต่าง ๆ เนื่องจากกระบวนการของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและอาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามข้อมติ และ


 3. การสร้างความมั่นใจว่าทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสงบ ปลอดภัย อิสระและไม่มีข้อจำกัด โดยเสนอว่าประเทศสมาชิกควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ


  ด้านนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าร่วมการประชุมด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้นำเสนอแนวคิดที่จะสนับสนุนบทบาทของ AIPA ในแง่ของติดตามการปฏิบัติตามข้อมติของ AIPA ผ่านการทำงานร่วมกันของสำนักงานเลขาธิการ AIPA และอาเซียน รวมทั้งการจัดทำ check list ในการติดตามข้อมติให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผ่านกรอบการทำงานของ AIPA Caucus ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งทางสังคม โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิสตรี เด็ก และผู้สูงวัย รวมทั้งแรงงานย้ายถิ่น การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การกำจัดขยะทางทะเล การสนับสนุนการศึกษาขั้นสูงเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุม นอกจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการรับมือกับไวรัส COVID-19 ที่กำลังส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ซึ่งสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนของประชาชนมีบทบาทสำคัญให้การสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการตอบสนองโรคระบาดอย่างทันท่วงที ทั้งในมิติของการมีมาตรการและนโยบายที่เหมาะสมรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การพิจารณากฎหมายภายในของแต่ละประเทศให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนรัฐบาลให้มีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดในวงกว้าง