โครงการ “Parliamentary Commission 4.0” ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การจัดวางตำแหน่งประเทศไทย : สู่ Brand Thailand และ Soft Power” สำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพระปกเกล้า

17 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะองค์กรภาคเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ด้านนิติบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดจัดโครงการ “Parliamentary Commission 4.0” หัวข้อ “การจัดวางตำแหน่งประเทศไทย : สู่ Brand Thailand และ Soft Power” ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้แก่บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการและชุมชนทางนโยบาย (policy network and community) ที่เกี่ยวข้องในหมู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๓๕ คน