โครงการสัมมนาสาธารณะ TSRI-ASEAN Public Forum หัวข้อ “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน : ไทยและอาเซียนได้อะไร? จะไปอย่างไรต่อ?” วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 น.–16.30 น. ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

17 2562

โครงการสัมมนาสาธารณะ TSRI-ASEAN Public Forum 
หัวข้อ “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน : ไทยและอาเซียนได้อะไร? จะไปอย่างไรต่อ?” จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ผลที่ได้และทิศทางในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
หัวข้อ “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน : ไทยและอาเซียนได้อะไร? จะไปอย่างไรต่อ?” จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ผลที่ได้และทิศทางในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

งานสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ในช่วงเช้าเป็นปาฐกถานำและการสัมมนาหัวข้อ 

“ไทย อาเซียน และมหาอำนาจในอินโด-แปซิฟิก” เพื่อวิเคราะห์การวางตำแหน่งของไทยและอาเซียน

ในการดำเนินความสัมพันธ์กับชาติมหาอำนาจ ในช่วงบ่ายจะเป็นการสัมมนาหัวข้อ “บทบาทรัฐสภาไทย

กับทิศทางในการสนับสนุนประชาคมอาเซียนในอนาคต” เพื่อนำเสนอบทบาทของรัฐสภาไทยในการสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน และปิดท้ายด้วยการสัมมนาหัวข้อ 

“ไทยกับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)” เพื่อนำเสนอบทบาทของไทย

ในการผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ตลอดจนอุปสรรค ความท้าทาย และแนวโน้ม

ในการเจรจาครั้งต่อไป

เวทีสัมมนาสาธารณะ TSRI-ASEN Public Forum ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสถาบันพระปกเกล้า โดยมีวัตุวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ผลที่ได้และทิศทางในอนาคต

2.เพื่อระดมสมองในการสร้างแนวทางและบทบาทของไทยในประชาคมอาเซียนต่อไป

3.เพื่อสร้างเครือข่ายทางนโยบายที่เกี่ยวข้องในหมู่ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง