8 th Chula ASEAN Week and 5th Parliamentary ASEAN Commuity Forum (1 สิงหาคม 2562)การเสวนาเรื่องพลเมืองไทยในอัตลักษณ์อาเซียนนายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน กล่าวในปาฐกถาทิศทางของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

1 2562