รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศในบริบทอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๒

23 2562

นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย  เพื่อหารือวัตถุประสงค์การเดินทาง และหารือภาพรวมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศในบริบทอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมการประชุม เจรจา และหารือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิติบัญญัติระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา กับสำนักงานเลขาธิการรัฐสภารัฐสมาชิกอาเซียน    ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒