ติดต่อศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา

25 2560

กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ชั้น 20 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 02-357-3100 ต่อ 3221