ติดต่อศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา

25 2560

กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ