ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา

(29 ก.ค. 2563
pic news
       วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องทำงานประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 
มอบหน้ากากอนามัยให้กับ น.ส.รุ่งนภา ขันธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางการแพทย์
ประจำรัฐสภา เพื่อให้บริการแก่บุคคลผู้มาใช้บริการสำนักบริการทางการแพทย์ฯ และ
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายในบริเวณรัฐสภา