พระราชบัญญัติ หนังสือสัญญา ทั้งหมด
ลำดับที่ ประเภท ชื่อ ผู้เสนอ สาระสำคัญ สถานะปัจจุบัน เอกสารการประกอบการพิจารณา
43 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย
จากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเนื้อหารวม จำนวน ๓๕ มาตรา เป็นการตรากฎหมายอนุวัติการเพื่อรองรับข้อตกลงตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒ โดยได้กำหนดบทนิยามศัพท์ต่าง ๆ เพื่อความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายและให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว เช่น “อนุสัญญาความรับผิด” หมายถึง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒” “อนุสัญญากองทุน” หมายถึง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒ “เรือ” หมายถึง เรือเดินทะเลใด ๆ รวมทั้งยานพาหนะทางทะเลแบบใด ๆ ซึ่งได้ต่อหรือดัดแปลงขึ้นเพื่อใช้บรรทุกน้ำมันในระวางอย่างสินค้า สำหรับเรือที่สามารถบรรทุกได้ทั้งน้ำมันและสินค้าอื่นให้ถือว่าเป็นเรือตามความหมายนี้ต่อเมื่อเรือนั้นได้บรรทุกน้ำมันในระวางอย่างสินค้า และให้ถือว่าเป็นเรืออยู่ต่อไปในระหว่างการเดินทางภายหลังการบรรทุกน้ำมันจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีน้ำมันเหลืออยู่ในระวาง “น้ำมัน” หมายถึง น้ำมันแร่ไฮโดรคาร์บอนที่สลายตัวยาก เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซลหนัก น้ำมันหล่อลื่น ไม่ว่าจะบรรทุกบนเรืออย่างสินค้าหรือในถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือดังกล่าว และ “ความเสียหายจากมลพิษ” หมายถึง (๑) การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเรือจากการปนเปื้อนที่มีผลมาจากการรั่วไหลหรือปล่อยทิ้งน้ำมันจากเรือ ไม่ว่าการรั่วไหลหรือการปล่อยทิ้งดังกล่าวจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด ทั้งนี้ รวมถึงค่าชดเชยความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียผลประโยชน์จากความเสียหายของสิ่งแวดล้อม โดยค่าชดเชยความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการที่สมเหตุผลซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วหรือจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่เสียไปคืนสู่สภาพเดิม และ (๒) ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการในการป้องกัน และการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าว เป็นต้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๐ ก วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยพระราชบัญญัติฯ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 1. เอกสารประกอบการพิจารณา
42 หนังสือสัญญา ความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน คณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาความเชื่อมั่นของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนภูมิภาคไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วย 19 ข้อบท แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. การอำนวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่ การส่งเสริมการค้าไร้กระดาษ โดยขยายการใช้เอกสารการดำเนินการทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนเอกสารดังกล่าว และการยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่ปฏิเสธความถูกต้องทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีมาตรการที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติสากล

2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ โดยมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ใกล้เคียงกับการค้าในรูปแบบอื่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ โดยมีมาตรการที่คำนึงถึงหลักการและแนวทางสากล ความมั่นคงไซเบอร์ โดยพัฒนาความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความโปร่งใสโดยเผยแพร่มาตรการที่เกี่ยวข้อง

3. การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ได้แก่ การส่งเสริมการโอนข้อมูลข้ามพรมแดนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และการไม่กำหนดให้ต้องตั้งอุปกรณ์ประมวลผลไว้ในประเทศ ซึ่งจะไม่รวมถึงสาขาบริการทางการเงินและขึ้นกับกฎระเบียบภายในประเทศ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมระบบที่ปลอดภัยและมั่นคง มีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันได้ และระบบโลจิสติกส์ โดยให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องพยายามลดต้นทุน ปรับปรุงความเร็ว และพัฒนาความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทานให้ดีขึ้น

4. ความร่วมมือระหว่างสมาชิกและการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. ข้อบททั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับการนำร่างความตกลงฯ ไปบังคับใช้

ทั้งนี้ ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการเก็บรักษาตราสารการอนุวัติการให้สัตยาบันหรือการยอมรับโดยกลุ่มรัฐสมาชิกกับเลขาธิการอาเซียน
ให้ความเห็นชอบแล้ว 1. เอกสารประกอบการพิจารณา
41 หนังสือสัญญา ร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) คณะรัฐมนตรี กำหนดให้ประเทศไทยผูกพันการเปิดตลาดบริการเพิ่มเติมจากข้อผูกพันชุดที่ 9 จำนวน 6 สาขาย่อย คือ บริการรับส่งข้อมูลแบบแพ็กเกจสวิทช์ / บริการรับส่งข้อมูลแบบเชอร์กิตสวิทช์ / บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ / บริการขนส่งสินค้าโดยคนหรือสัตว์ลากจูง / บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเรือบรรทุกบางประเภท ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส และ บริการทำความสะอาดระวางเรือบาร์จ โดยอนุญาตให้ผู้บริการในอาเซียนถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ตามเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ความเห็นชอบแล้ว 1. เอกสารประกอบการพิจารณา
40 หนังสือสัญญา ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AHKIA) คณะรัฐมนตรี การจัดทำ FTA ระหว่างอาเซียนกับฮ่องกงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย โดยอาเซียนสามารถใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นประตูสู่ตลาดใหญ่อย่างจีน เนื่องจากฮ่องกงมีความตกลงการค้าเสรี (Closer Economic Partnership Arrangement: CEPA) กับจีน ทั้งยังเป็นโอกาสการยกมาตรฐานภาคบริการโดยผู้เชี่ยวชาญจากฮ่องกง โดยเฉพาะด้านการเงิน โลจิสติกส์ และการให้บริการทางกฎหมาย การเข้าสู่แหล่งทุนในฮ่องกง เนื่องจากฮ่องกงมีศักยภาพในการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity)
ในส่วนร่างความตกลง AHKIA มีจำนวนบท 29 บท ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและการส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก คือ
(1) การคุ้มครองการลงทุนให้แก่นักลงทุนของภาคีหลังจากที่ได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจแล้วในอีกภาคีหนึ่ง รวมถึงการปฏิบัติต่อการลงทุนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและการให้ความคุ้มครองและความมั่นคงอย่างครบถ้วน และการคุ้มครองเรื่องการเวนคืนและการชดเชย และการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเข้าและออกจากประเทศที่เป็นผู้รับการลงทุน เป็นต้น และ
(2) การส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกการลงทุน อาทิ การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน การทำให้กระบวนการสำหรับการยื่นขอและการอนุมัติการลงทุนง่ายขึ้น การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุน และการจัดตั้งศูนย์การลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในแต่ละภาคี เป็นต้น
ให้ความเห็นชอบแล้ว 1. เอกสารประกอบการพิจารณาการให้ความเห็นชอบความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AHKIA)
39 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, 1999) แต่โดยที่พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้การเป็นไปตามอนุสัญญา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
38 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี โดยที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกและพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตราเงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้าในประเทศ รวมทั้งกำหนดให้เงินตราเงินตราต่างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
37 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุ ประเภทและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว แก้ไขหลักเกณฑ์การวางหลักประกันรายละเอียดที่ต้องมีในเอกสารการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว ความรับผิดชอบในกรณีที่ไม่จัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุ แก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและหลักเกณฑ์การต่อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กำหนดให้ทายาทของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไปได้ และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม ตลอดจนแก้ไขชื่อหน่วยงานและตำแหน่งผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
36 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอำเซียนบวกสาม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทยไทย ตามความตกลงการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ซึ่งรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนาม โดยให้สำนักเลขานุการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและให้สำนักเลขานุการและเจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย ได้รับเอกสิทธิ์และการอำนวยความสะดวกในการเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอำเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559
35 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินการงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงำนขององค์การโทรคมนำคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2524 เพื่อกำหนดการได้รับเอกสิทธิ์ สิทธิยกเว้น และความคุ้มกันให้แก่องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ ทรัพย์สินและบรรณสารขององค์การ รวมทั้งผู้แทนของภาคีองค์การและเจ้าหน้าที่ขององค์การ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 (2))
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินการงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
34 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเซีย เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามข้อผูกพันจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อบทของความตกลงว่าด้วย ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย) (Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank) เพื่อร่วมจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank (AIB)) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
33 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี (1) แก้ไขเพิ่มเติมให้อัยการสูงสุดร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
(3) กำหนดให้ผู้ประสานงานกลางมีอำนาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินใดไปให้ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนการฟ้องคดี หรือการพิจารณาคดีในศาลแม้ประเทศนั้นยังมิได้ร้องขอ
(4) แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลส่งบันทึกคำเบิกความของพยานรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นในสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการต่อไป
(5) แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการค้น อำยัดหรือยึดทรัพย์สิน
(6) แก้ไขเพิ่มเติมการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังให้ครอบคลุมถึงการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินคดีทั้งชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล
(7) กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการกรณีที่ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้บุคคลซึ่งถูกควบคุมโดยประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศที่สามเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานหรือชั้นศาลในประเทศผู้ร้องขอ
(8) แก้ไขเพิ่มเติมการริบหรือยึดทรัพย์สินให้ครอบคลุมการอำยัดทรัพย์สินและการบังคับชำระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลต่างประเทศ
(9) กำหนดกรณีที่ให้มีการเจรจาตกลงเพื่อให้มีการรับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิตและผลของการรับรองดังกล่าว
(10) กำหนดให้การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
32 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2551 เพื่อขยายขอบเขตความคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเลิกมาตรา 4 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
31 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน +3 พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เพื่อกำหนดให้สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน และผู้เชียวชาญที่ปฏิบัติงานให้แก่สำนักงาน รวมทั้งที่ปรึกษา ผู้แทนของสมาชิกและผู้แทนสำรองในคณะกรรมการบริหาร ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานในประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน +3 พ.ศ. 2558
30 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ให้มีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและคนประจำเรือได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
29 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง โดยยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 เพื่อปรับปรุงระบบการกํากับควบคุมเครื่องสําอางให้เป็นระบบเดียวกันกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน คือ ระบบการจดแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางก่อนการผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอาง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาตรฐานของสถานที่ผลิตและภาชนะบรรจุ มาตรการควบคุมเครื่องสำอาง ฉลาก และการโฆษณา รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
28 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 เพื่อให้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานไทย และของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานในเรื่องการรับแจ้งและการรับตัวบุคคลผู้กระทําความผิดในอากาศยาน ในระหว่างการบินตลอดจนบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงการกระทําความผิดที่กําหนดในอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทําอื่น ๆ บางประการที่กระทําบนอากาศยาน ซึ่งทําขึ้นที่กรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1963 อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งทําขึ้นที่กรุงเฮก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1970 และอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนซึ่งทําขึ้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
27 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศรวมทั้งกำหนดให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้บังคับกับการรับขนทางอากาศภายในประเทศด้วย (รมว.คมนาคม รักษาการ พ.ร.บ.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
26 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) คณะรัฐมนตรี แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อยกฐานะสำนักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (เพิ่มมาตรา 13 (3/1))
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558
25 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี กำหนดให้มีมาตรการควบคุมการค้าหรือการครอบครองงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างที่ได้มาจากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะ เพื่อมิให้มีการนำงาช้างที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาปะปนกับงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามในฐานะประเทศสมาชิก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558
24 พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
(1) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนำเข้าส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว รวมทั้งกำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมในการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 21 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 28 และมาตรา 61)
(2) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 55)
(3) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557