Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
คณะกรรมาธิการสามัญ >> ข่าวสาร/กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรที่ 21/2556 เรื่อง ให้ นายวัชรศักดิ์ คงยา อนุกรรมาธิการติดตามศึกษาเชิงนโยบายฯพ้นจากตำแหน่ง และตั้ง นายธนวัน ทองสุกโชติ เป็นอนุกรรมาธิการฯแทน (28 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรที่ 20/2556 เรื่อง ให้ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการติดตามศึกษาเชิงนโยบายฯพ้นจากตำแหน่งและตั้งที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการใหม่ (28 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรที่ 19/2556 เรื่อง ให้อนุกรรมาธิการพ้นจากตำแหน่งและตั้งอนุกรรมาธิการใหม่ (21 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
คำสั่ง สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่่ ๒๓๕๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร (นางจิตติมา เกษมโกเมศ)(นายเกียรติรัชต์ สินสมบูรณ์)(นายสุพรรณ อัครพันธุ์)(นายจักรพันธ์ ใจงาม)(นางสาวธิมาพร ชัยวิรัตน์นุกูล)(นายพรชัย ภ (11 ต.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 269 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรที่ 18/2556 เรื่อง ให้ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน พ้นจากตำแหน่ง(นายพรหมมิน สีตบุตร) และตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง(นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์) (10 ต.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
คำสั่ง สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่่ ๒๓๗๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งนักวิชาการและเลขานุการ (นางดุษฎี เศรษฐวงศ์, นายสุพรรณ อัครพันธุ์, นายสมศักดิ์ อยู่มั่น, นายบริบูรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย, นายกีรวัฒน์ ศรีนนท์, นายจองชัย เชียรวัฒนสุข) (3 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
คำสั่ง สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒๓๖๙/๒๕๕๖ พ้นจากเลขานุการ (นายจำลอง ช่วยรอด, นายสำเนียง ตันติวาสิน, นายธีระพล มากจ้อย, นายปภัทร์ ศรีนนท์, ว่าที่ร้อยตรี สุรพล สินธุนาวา) (3 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ประกาศที่ ๑๕/๕๖ ตั้งที่ปรึกษาประธาน (นายธีระพล มากจ้อย, นายจำลอง ช่วยรอด, นายปภัทร์ ศรีนนท์, ว่าที่ร้อยตรี สุรพล สินธุนาวา, นายสำเนียง ตันติวาสิน, นายพรชัย สินเสรีกุล) (15 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
คำสั่งที่ ๒๒๒๖/๕๖ ตั้งเลขานุการ (นางกิ่งทิพย์ เจริญประเสริฐ, นายจิตติน วิเศษสมบัติ) (15 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
คำสั่งพ้นจากเลขานุการที่ ๒๒๒๕/๕๖ (นายวีระศักดิ์ เจริญประเสริฐ, นายเขมชาติ อภิรัชานนท์) (15 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตั้งที่ปรึกษาประธาน ดังนี้ นายวีระศักดิ์ เจริญประเสริฐ, นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์, นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ, นายชูศักดิ์ เกียติก้องนที, นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์ (8 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ประกาศที่ ๑๓/๒๕๕๖ ตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมและสรุปผลงานฯ ดังนี้ นางสาวชลัทสร นิลถนอม, นายก้องภพ ศิวะสัมปัตติกุล, นายจิตติน วิเศษสมบัติ, พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี (8 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
คำสั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒๑๖๕/๒๕๕๖ แต่งตั้งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นางสาวพัชญ์สิตา ประเสริฐศักดิ์ (8 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๒๐๐๖/๕๖ ตั้งที่ปรึกษา (ไม่รับค่าตอบแทน) น.ส.สิรินทร์ อัครพันธุ์, นายแสงชิต มหาคุณาจีระกุล, น.ส.ชลัทสร นิลถนอม) (24 ก.ค. 2556)
คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๒๐๐๗/๕๖ แต่งตั่้งบุคคล (นางจิตติมา เกษมโกเมศ, นายเกียรติรัชต์ สินสมบูรณ์, นายจักรพันธ์ ใจงาม, น.ส.ธิมาพร ชัยวิรัตน์นุกูล, นายพรชัย ภู่ทอง, นายไธปันฬ์ นพลัดดารมย์) (24 ก.ค. 2556)
ประกาศ คณะกรรมาธิการการแรงงานที่ ๑๑/๒๕๕๖ ตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน (นายมาโนช ชินธนทรัพย์,พันตำรวจโท อดุลย์ บุญเสรฐ,นายวิวัฒน์ ไพศาลศิริวัฒน์,นางสาวธัญทิพ เจียรวนนท์,นางสาววิภา เมธีเถกิง,นางสาวธนัชพร วรรณภากร,นายจรูญ ช่วยรอด) (28 มิ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
คำสั่ง สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๑๘๓๓/๒๕๕๖ ให้ผู้ปฏิบัติงานพ้นจากตำแหน่ง (นายแสงชิต มหาคุณาจีระกุล,นางสาวสิรินทร์ อัครพันธุ์,นางสาวชลัทสร นิลถนอม,นางสาวศันสนีย์ สนิทนวล,นางมงคล ศรีอ่อน,นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา,ว่าที่ร้อยตรี สิทธิพัฒน์ ภาสบุตร) (28 มิ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๑๘๓๒/๒๕๕๖ ให้ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการแรงงาน (ที่ไม่มีค่าตอบแทน) พ้นจากตำแหน่ง (นายจักรพันธ์ ใจงาม, นายเรวัต วิศรุตเวช, นายเกียรติรัชต์ สินสมบูรณ์) (28 มิ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ประกาศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรที่ 10/2556 เรื่อง ตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน (นายเรวัติ วิศรุตเวช)(นายกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์) (น.ส.ศันสนีย์ สนิทนวล) (นายก้องภพ ศิวะสัมปัตติกุล)(นายวิชัย รุจิธรรมกุล) (17 มิ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ 1690/2556 เรื่อง ตั้งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการแรงงาน (ที่ไม่มีค่าตอบแทน) (นายวสันต์ บุญห่อ) (13 มิ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๒ อีเมล์ : labour53@parliament.go.th