Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภาพรัฐสภา
ดูทั้งหมด
 ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
คณะกรรมาธิการ


นาย ชวลิต   วิชยสุทธิ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ


นาย ประยุทธ์   ศิริพานิชย์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง


นาย ธนิตพล   ไชยนันทน์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง


นาง นันทนา   สงฆ์ประชา
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม


นาย ชยุต   ภุมมะกาญจนะ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สี่


นาย กานต์   กัลป์ตินันท์
โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ


นางสาว มัลลิกา   จิระพันธุ์วาณิช
โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ


นาย โกวิทย์   ธารณา
คณะอนุกรรมาธิการ


นาง เทียบจุฑา   ขาวขำ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ


นาย สาคร   เกี่ยวข้อง
รองเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามกรรมาธิการ
นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
นาย ประยุทธ์ ศิริพานิชย์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
นาย ธนิตพล ไชยนันทน์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
นาง นันทนา สงฆ์ประชา
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม
นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สี่
นาย กานต์ กัลป์ตินันท์
โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ
นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ
นาย โกวิทย์ ธารณา
คณะอนุกรรมาธิการ
นาง เทียบจุฑา ขาวขำ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
นาย สาคร เกี่ยวข้อง
รองเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

สำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ห้องประชุมงบประมาณ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ อีเมล์ : -