หน้าหลัก >> บทความวิชาการ Academic Focus
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> บทความวิชาการ Academic Focus

การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา (24/10/2562)
อ่าน 157 ครั้ง
ถ่านหิน: ภัยมืดจากโลกพลังงาน (8/10/2562)
อ่าน 111 ครั้ง
แนวทางการเตรียมรับมือกับการสูญเสียอัตรากำลังคนภาครัฐจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (27/9/2562)
อ่าน 111 ครั้ง
การควบคุมผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย แนวโน้มและทิศทางในอนาคต (26/7/2562)
อ่าน 309 ครั้ง
การจัดการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี (26/7/2562)
อ่าน 273 ครั้ง
การช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร (12/7/2562)
อ่าน 1211 ครั้ง
ญี่ปุ่นกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (12/7/2562)
อ่าน 334 ครั้ง
กฏหมายส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว (28/6/2562)
อ่าน 151 ครั้ง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา(Education Sandbon) (28/6/2562)
อ่าน 112 ครั้ง
เขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (14/6/2562)
อ่าน 258 ครั้ง
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโตของเมือง กรณีพื้นที่ตำบลบางกะเจ้า. (31/5/2562)
อ่าน 76 ครั้ง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อลดโลกร้อน (31/5/2562)
อ่าน 84 ครั้ง
ไต้หวันกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (24/4/2562)
อ่าน 442 ครั้ง
มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (17/4/2562)
อ่าน 479 ครั้ง
การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (25/3/2562)
อ่าน 880 ครั้ง
เกาหลีใต้กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (22/3/2562)
อ่าน 686 ครั้ง
ติดตามกฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า (20/3/2562)
อ่าน 1302 ครั้ง
ตำรวจชุมชน (18/3/2562)
อ่าน 201 ครั้ง
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ กรณีข้อตกลงทำร่วมกับสหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 98 ของธรรมนูญกรุงโรม (13/3/2562)
อ่าน 264 ครั้ง
Disruptive Technology การดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไป (27/2/2562)
อ่าน 169 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนั
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สโมสรรัฐสภา
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
คุณธรรมคนสภา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats