หน้าหลัก >> ประมวลภาพภาพกิจกรรม
รัฐสภาคู่ประชาชน >> การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย >> ประมวลภาพภาพกิจกรรม
บรรยายให้ความรู้ในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนอันเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอนุกรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... ณ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
(10/10/2562)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ....
(20/6/2562)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมาายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
(11/5/2561)
การเสนอกฎหมายภาคประชาชน ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(11/5/2561)
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ (ชุดที่๓)
(26/7/2555)
อ่าน 1058 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ (ชุดที่๒)
(26/7/2555)
อ่าน 1472 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ (ชุดที่๑)
(26/7/2555)
อ่าน 852 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่๔)
(20/7/2555)
อ่าน 1063 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่๓)
(20/7/2555)
อ่าน 1065 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่๒)
(20/7/2555)
อ่าน 930 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่๑)
(20/7/2555)
อ่าน 641 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดลพบุรี วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่๒)
(12/7/2555)16:15:46
อ่าน 5761 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรมเสวนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดลพบุรี วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่๑)
(12/7/2555)
การยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(27/9/2553)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๔๒
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า