3. ความก้าวหน้างานบริหารจัดการด้านจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง

3.1 ผู้ที่สนใจยื่นเอกสารเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาจ้าง จํานวน 6 ราย จากผู้เข้ารับฟังการชี้แจงจำนวน 17 ราย ประกอบด้วย

รายที่ 1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

รายที่ 2 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่ น จำกัด (มหาชน)

รายที่ 3 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ จำกัด (มหาชน)

รายที่ 4 บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด

รายที่ 5 บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด

รายที่ 6 บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่ น จำกัด (มหาชน)

3.2 ที่ปรึกษาบริหารโครงการได้เข้าร่วมป ระชุมกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ เบื้องต้นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ 3/2554 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ,ครั้งที่ 4/2554 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554และครั้งที่ 5/2554 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนน ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ,ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 ,ครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 และครั้งที่ 4/2554 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

3.3 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคา อยู่ระหว่างการปรับแก้ตามข้อ Comment ของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554

3.4 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษ ฎรได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จากจำนวนผู้เข้าร่วมยื่นเอกสารทั้งหมด 6 ราย ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

รายที่ 1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

รายที่ 2 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่ น จำกัด (มหาชน)

รายที่ 3 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ จำกัด (มหาชน)

รายที่ 4 บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่ น จำกัด (มหาชน)

ที่มา : ที่ปรึกษาบริหารโครงการการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
(เริ่มนับ 2 ก.ย. 54)