ข้ามไปสู่ เนื้อหา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
เกี่ยวกับศูนย์ฯ
คณะกรรมการฯ
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
ที่เกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร
ขั้นตอนการขอข้อมูล
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข่าวสารตามมาตรา 7
ข่าวสารตามมาตรา 9
ข่าวสารตามมาตรา 23
ค้นหาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


แบบฟอร์มขอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
แบบรับฟังความคิดเห็น
 
 
วีดีทัศน์แนะนำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดไฟล์วิดีทัศน์
ค้นหาในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หน้าหลัก >> รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖

(2 เม.ย. 2557)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

(4 มิ.ย. 2556)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

(4 มิ.ย. 2556)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๕

(14 ก.พ. 2556)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔

(14 ก.พ. 2555)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(9 มี.ค. 2554)

รายงานสรุปสถิติระดับความสำเร็จการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑)

(4 ก.พ. 2554)

สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒)

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑)

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกิน ๑๕ วัน แต่ได้ดำเนินการแจ้งผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๑๑ ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๐ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๐ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกิน ๑๕ วัน แต่ได้ดำเนินการแจ้งผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๑๑ ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๐ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

(4 ก.พ. 2554)

รายงานสรุปสถิติระดับความสำเร็จการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

(4 ก.พ. 2554)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

(4 ก.พ. 2554)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

(4 ก.พ. 2554)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

(4 ก.พ. 2554)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

(4 ก.พ. 2554)

หน้า : [1]

ฉ2007 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

Thailand Web Stat Truehits.net

http://www.parliament.go.th/gennews

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!