ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images   กลับหน้าหลัก Thai Eng
no insert title on tag images no insert title on tag images
  ค้นหา : no insert title on tag images

เมนูหลัก

หน้าแรก
แนะนำสำนักงานฯ

ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่

แผนผังการบังคับบัญชา

อัตรากำลัง

ทำเนียบเลขาธิการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ
ผู้บริหาร/ที่ปรึกษา
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปี
กฎหมายและระเบียบ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ติดต่อสำนักงานฯ
กิจกรรม
ภาพ และ ข้อความ Event
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวตำแหน่งงาน
เข้าสู่เมล์รัฐสภา
เอกสารเผยแพร่ วารสาร จุลสาร
แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม มกราคม  2558

ดูปฏิทินทั้งหมด
 

วีดิทัศน์สภาปฏิรูปแห่งชาติ


กรอบการดำเนินงานสปช.


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
000001

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> แนะนำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> อำนาจหน้าที่


 

               ๓. สำนักบริหารงานกลาง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไปและสารบรรณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการ และกลุ่มงานกิจการทั่วไป โดยมีอำนาจหน้าที่
               - ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง คณะทำงานทางการเมืองของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขานุการและล่ามประจำคณะกรรมาธิการ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวและผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ นิเทศ และเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง และรายงานการลงโทษทางวินัยของข้าราชการไปยังคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวและบัตรแสดงตนของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา คณะทำงานทางการเมืองของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขานุการและล่ามประจำคณะกรรมาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้าง คณะทำงานของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร สื่อมวลชนประจำรัฐสภา และผู้มาติดต่อราชการ
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลทะเบียนประวัติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา คณะทำงานทางการเมืองของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขานุการและล่ามประจำคณะกรรมาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้าง คณะทำงานของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และสื่อมวลชนประจำรัฐสภา
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ คู่สมรส ประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ข้าราชการ คู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคู่สมรส ประธานกรรมาธิการ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการฝ่ายการเมือง ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ข้าราชการ คู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคคลในวงงานสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการตรวจสอบและรับรองลายมือชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนลำดับผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการจัดเก็บและพัฒนาการสืบค้นเอกสารสำคัญของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
               - ดำเนินการเกี่ยวกับงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
               - ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์อดีตสมาชิกรัฐสภา
               - ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการสโมสรรัฐสภา
               - ปฏิบัติงานในกิจการซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
               - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

               ๔. สำนักพัฒนาบุคลากร แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่
               - ศึกษา วิเคราะห์ หรือจัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ระบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากร สร้างมาตรฐานหลักสูตร สร้างหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและสัมมนาของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
               - ส่งเสริม ประสานงานและวางแผนพัฒนาฝึกอบรมสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคคลในวงงานสภา รวมทั้งจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมการจัดสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีฝึกอบรม
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคคลในวงงานสภา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาดูงานและศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคคลในวงงานสภาอย่างเป็นระเบียบและต่อเนื่อง
               - ศึกษา วิเคราะห์ จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต บริการ เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต บริการ เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
               - ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและการใช้สื่อเทคโนโลยีการฝึกอบรม
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตเอกสารวิชาการและเอกสารประกอบการฝึกอบรม
               - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   
ข้อมูลการประชุม ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา Web Mail
ติดต่อรัฐสภา สภาร่างรัฐธรรมนุญ ปี 2550 สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ปี 2549 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระดานถาม-ตอบ
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐสภา รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย สมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร
Knowledge Management ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด IT UPDATE
no insert title on tag images
สงวนลิขสิทธ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู้ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022441000 email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th 
no insert title on tag images
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!