ข้ามไปสู่ เนื้อหา
[ ประวัติประธานสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ]

ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 

ชื่อ-สกุล 

       นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

วันเดือนปีเกิด

       27มิถุนายน 2497 

 การศึกษา

 • ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ติดต่อ

 • บ้านเลขที่ 98/21  หมู่บ้านทาวน์พลัส อ่อนนุช-ลาดกระบัง  ถนนลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  10520
 • อีเมล์ : khunkhon@gmail.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ 

       นักการเมือง

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

 • 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม - ได้รับโหวตจากสื่อมวลชนให้เป็น "บุคคลการเมืองแห่งปี 2541" ฉายา "ขุนค้อนประกาศิต ผู้ปฏิรูปรัฐสภาไทย"
 • 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • 2551 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
 • 2544 กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • 2539 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
 • 2539 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • 2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2535 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • 2531-2533 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น 10 สมัย 2526,2529,2535/1,2535/2,2538,2539,2544,2548,2550,2554

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
 • มหาวชิรมงกุฎ