ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2562
ระยะเวลาก่อสร้าง 2382 วัน
ระยะเวลาทำงาน 2338 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ 44
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้ 90.82 %
ผลงานสะสมที่ทำได้ 69.80 %
ผลงานช้ากว่าแผน - %