ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

วันที่ 8 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา
ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบัน
พระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชน
ชาวไทย โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
และคณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ร่วมในพิธี
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats