FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน ๕๐ คน

วันที่ 7 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)

          วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา
เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน ๕๐ คน
          ในการนี้ ประธานรัฐสภากล่าวให้โอวาทแก่คณะนักเรียนใจความว่า ขอให้เยาวชนทุกคนรู้จักบริหารเวลา
ให้ดี เพราะวัยนี้เป็นวัยที่เรียนรู้อะไรได้มาก สิ่งสำคัญของการศึกษาคือ การสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
รวมทั้งสร้างคนดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ขอให้ทุกคนเป็นคนดีของบ้านเมือง เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
เคารพกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม และขอให้เยาวชนทุกคนประสบความสำเร็จ
ในการเรียนและเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

 
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats