กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
English
   
Untitled Document
  ค้นหา :
   เมนูหลัก
 ปฏิทินกิจกรรม
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้

  สภาผู้แทนราษฎร >> บทบาท อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
  [ บทบาทภายในสภา ] [ บทบาทภายนอกสภาผู้แทนราษฎร ] [ บทบาทด้านต่างประเทศ ] [ อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ]
   
                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน และวุฒิสภา มีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 150 คน สำหรับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นประกอบด้วยบทบาทภายในสภา ซึ่งได้แก่ อำนาจในการตรากฎหมาย อำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และอำนาจในการให้ความเห็นชอบ เป็นต้น นอกจากนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังต้องสร้างบทบาทภายนอกสภาผู้แทนราษฎรในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน และในด้านเวทีต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอีกด้วย
  ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สิน
  ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรระบบข้อมูลและกิจกรรมด้านต่างประเทศใบสมัครสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
  ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔สโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภาบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
  หนังสือและสื่อเผยแพร่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายClick senate ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภาWeb Mailระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ
  รัฐสภาเพื่อสังคมรัฐสภาไทยกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 2558คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดผู้ตรวจราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ
  ติดตามข่าวสอบบรรจุเป็นข้าราชการติดต่อรัฐสภาลงทะเบียนสมาชิกกระดานถาม-ตอบบันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจ
  The 1st Meeting of the APPU Working Groupการพิจารณาของสภาเวทีสภายุวชนประชาธิปไตย
  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ ส.ส. และ ขรก.การเมืองข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการชมรมกีฬายิงปืนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
  The 4th AIPA Caucusชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทยโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติข่าวรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการฯความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ
  ข่าวรัฐสภาถึงประชาชนสื่อและประชาสัมพันธ์ของรัฐสภาเกาะติดภารกิจประธานรัฐสภาการเมืองสร้างสรรค์กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
  รัฐสภาจังหวัดโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาโฆษกสารเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย
  คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์รัฐสภา
  บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเวทีสภาข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการ
  ชมรมกีฬายิงปืนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศของที่ระลึกจากรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
  งานประชุมนานาชาติของราชบัณฑิตยสถานโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติ
  ติดต่อรัฐสภาการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯข่าวรัฐสภาถึงประชาชนบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน
  กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
  ข่าวรัฐสภาถึงประชาชนเกาะติดภารกิจประธานรัฐสภาWeb Mailสโมสรรัฐสภาร้องเรียน / ร้องทุกข์
  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภารางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯโฆษกสาร
  กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา