กลับหน้าหลัก
 

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
วีดิทัศน์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ   
  • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ   
  • กรอบการดำเนินงานสปช.   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> แนะนำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
     
    วิสัยทัศน์ 

              "เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน"
      
     
    พันธกิจ 
     
              ๑. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
              ๒. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
              ๓. สนับสนุนงานรัฐสภาด้านต่างประเทศ
              ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
              ๕. เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกฎหมาย ด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

     
    วัตถุประสงค์หลัก 
     

                ๑.  มีระบบบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย คล่องตัวในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
                ๒.  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านนิติบัญญัติที่ทันสมัย และมีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้บริการ
                ๓.  มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือ และผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ
                ๔.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีมาตรฐานงานระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
                ๕.  เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย
                ๖.  มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เหมาะสม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
                
      
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

                ๑.  ปฏิรูปองค์กรและกระบวนการนิติบัญญัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                ๒.  เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น "รัฐสภาอิเล็๋กทรอนิกส์" และ "ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ"
                ๓.  เพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาด้านต่างประเทศตามมาตรฐานสากล
                ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม
                ๕.  เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
                ๖.  เร่งจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม และก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
      
    ข้อมูลการประชุม กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา
    หนังสือและสื่อเผยแพร่ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ยุวชนประชาธิปไตย มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
    สโมสรรัฐสภา รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail ติดต่อรัฐสภา
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน