กลับหน้าหลัก
 

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
วีดิทัศน์สภาขับเคลื่อนฯ
 • ขอเชิญผู้สนใจส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า   
 • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ   
 • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ   
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> แนะนำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
   
  วิสัยทัศน์ 

            "เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน"
    
   
  พันธกิจ 
   
            ๑. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
            ๒. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
            ๓. สนับสนุนงานรัฐสภาด้านต่างประเทศ
            ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
            ๕. เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกฎหมาย ด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

   
  วัตถุประสงค์หลัก 
   

              ๑.  มีระบบบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย คล่องตัวในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
              ๒.  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านนิติบัญญัติที่ทันสมัย และมีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้บริการ
              ๓.  มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือ และผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ
              ๔.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีมาตรฐานงานระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
              ๕.  เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย
              ๖.  มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เหมาะสม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
              
    
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

              ๑.  ปฏิรูปองค์กรและกระบวนการนิติบัญญัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
              ๒.  เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น "รัฐสภาอิเล็๋กทรอนิกส์" และ "ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ"
              ๓.  เพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาด้านต่างประเทศตามมาตรฐานสากล
              ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม
              ๕.  เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
              ๖.  เร่งจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม และก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
    
  ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา
  หนังสือและสื่อเผยแพร่ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ยุวชนประชาธิปไตย มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  สโมสรรัฐสภา เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๙
  รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ติดต่อรัฐสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Intranet PMQA องค์กร
  สำนักงบประมาณของรัฐสภา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รัฐสภาสีขาว เงินทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการกู้ยืมเพื่อชำระหนี้ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด KM ของสำนักงานฯ ประจำปี ๒๕๕๙