กลับหน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> แนะนำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ 

          "เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน"
  
 
พันธกิจ 
 
          ๑. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
          ๒. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
          ๓. สนับสนุนงานรัฐสภาด้านต่างประเทศ
          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
          ๕. เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกฎหมาย ด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 
วัตถุประสงค์หลัก 
 

            ๑.  มีระบบบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย คล่องตัวในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
            ๒.  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านนิติบัญญัติที่ทันสมัย และมีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้บริการ
            ๓.  มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือ และผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ
            ๔.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีมาตรฐานงานระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
            ๕.  เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย
            ๖.  มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เหมาะสม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
            
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

            ๑.  ปฏิรูปองค์กรและกระบวนการนิติบัญญัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
            ๒.  เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น "รัฐสภาอิเล็๋กทรอนิกส์" และ "ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ"
            ๓.  เพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาด้านต่างประเทศตามมาตรฐานสากล
            ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม
            ๕.  เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
            ๖.  เร่งจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม และก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
  
ข้อมูลการประชุมกฎหมายในกลุ่มอาเซียนร้องเรียน/ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภา
หนังสือและสื่อเผยแพร่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภายุวชนประชาธิปไตยมาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Web Mailของที่ระลึกของรัฐสภาติดต่อรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการบริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเค้าโครงผลงานเข้ารับการประเมิน ประเภทวิชาการ เลื่อนเป็นระดับชำนาญการพิเศษเค้าโครงผลงานขอรับการประเมินประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญระบบ Intranet