กลับหน้าหลัก
 

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
วีดิทัศน์สภาขับเคลื่อนฯ
 • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ   
 • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ   
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> แนะนำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
   
  วิสัยทัศน์ 

            "เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน"
    
   
  พันธกิจ 
   
            ๑. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
            ๒. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
            ๓. สนับสนุนงานรัฐสภาด้านต่างประเทศ
            ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
            ๕. เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกฎหมาย ด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

   
  วัตถุประสงค์หลัก 
   

              ๑.  มีระบบบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย คล่องตัวในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
              ๒.  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านนิติบัญญัติที่ทันสมัย และมีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้บริการ
              ๓.  มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือ และผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ
              ๔.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีมาตรฐานงานระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
              ๕.  เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย
              ๖.  มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เหมาะสม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
              
    
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

              ๑.  ปฏิรูปองค์กรและกระบวนการนิติบัญญัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
              ๒.  เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น "รัฐสภาอิเล็๋กทรอนิกส์" และ "ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ"
              ๓.  เพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาด้านต่างประเทศตามมาตรฐานสากล
              ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม
              ๕.  เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
              ๖.  เร่งจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม และก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
    
  ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา
  หนังสือและสื่อเผยแพร่ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ยุวชนประชาธิปไตย มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  สโมสรรัฐสภา รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail
  ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๙ ติดต่อรัฐสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รัฐสภาสีขาว