กลับหน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
 
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> แนะนำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   
  วิสัยทัศน์ 

            "เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน"
    
   
  พันธกิจ 
   
            ๑. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
            ๒. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
            ๓. สนับสนุนงานรัฐสภาด้านต่างประเทศ
            ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
            ๕. เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกฎหมาย ด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

   
  วัตถุประสงค์หลัก 
   

              ๑.  มีระบบบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย คล่องตัวในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
              ๒.  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านนิติบัญญัติที่ทันสมัย และมีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้บริการ
              ๓.  มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือ และผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ
              ๔.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีมาตรฐานงานระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
              ๕.  เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย
              ๖.  มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เหมาะสม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
              
    
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

              ๑.  ปฏิรูปองค์กรและกระบวนการนิติบัญญัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
              ๒.  เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น "รัฐสภาอิเล็๋กทรอนิกส์" และ "ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ"
              ๓.  เพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาด้านต่างประเทศตามมาตรฐานสากล
              ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม
              ๕.  เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
              ๖.  เร่งจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม และก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
    
  ข้อมูลการประชุมร้องเรียน/ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
  เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรความรู้เรื่องคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
  ผู้ตรวจราชการโฆษกสารยุวชนประชาธิปไตยการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาชมรมกีฬายิงปืนข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  ชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทยมาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาWeb Mailของที่ระลึกของรัฐสภา
  ติดต่อรัฐสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการการเข้าชื่อเสนอกฎหมายบริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม (CSR)
  ระบบ Intranetเค้าโครงผลงานเข้ารับการประเมินประเภทวิชาการ ขอเลื่อนเป็นระดับชำนาญการ