กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
นายเทพไท เสนพงศ์


 

นายเทพไท เสนพงศ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขตที่ 2
พรรคประชาธิปัตย์

ชื่อ-สกุล

นายเทพไท เสนพงศ์

วันเดือนปีเกิด

12 มีนาคม 2504

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิบัตร ผู้นำสังคมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถานที่ติดต่อ

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิบัตร ผู้นำสังคมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

นักการเมือง

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย,รองผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์,กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์,โฆษกสำนักเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ข้อมูลการประชุมห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ