Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


นำเสนอมุมมองสมาชิกรัฐสภาและนักวิชาการต่อประเด็นทางการเมืองและกฎหมาย(เริ่มนับ 1 ต.ค. 55)

 
การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานกรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(จำนวนคนอ่าน 210 คน)
 

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามภาระงานทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการป้องกันการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เอกสาร การใช้เทคนิคเคลฟาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 19 คน และจากการใช้เทคนิคเดลฟายจำนวน 22 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลางจำนวน 28 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติในระดับมากขึ้นไป ประกอบด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการปราบปรามการทุจริตจำนวน 20 มาตรฐาน ด้านการป้องกันการทุจริตจำนวน 11 มาตรฐาน ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินจำนวน 13 มาตรฐาน และด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำนวน 16 มาตรฐาน
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
กรุงเทพฯ ใหม่ นโยบายผู้ว่าคนใหม่ (กรุงเทพใหม่...คุณกำหนดได้)
การสำรวจสภาพการณ์สื่อสาร เพื่อกำหนดนโยบายการสื่อสารในภาวะน้ำท่วม
วิวาทะโทษประหารชีวิตในฝรั่งเศส:ว่าด้วยเรื่องกิโยติน ของอัลแบร์ กามู
การปฏิรูปรัฐสภาไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
ประชาธิปไตยในปัจจุบัน: เขาถกเถียงอะไร อย่างไร แล้วไง?
การปฏิบัติตามสังคหวัตถุกับการประสานงานของบุคลากรสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
บทศึกษาเปรียบเทียบ คอป. กับคณะกรรมการสืบหาความจริงใน
บทสัมภาษณ์ ดร.วิชัย ตันศิริ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สรุปสาระสำคัญของการประชุมข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดย นายรัชฏะ ศรีบุญรัตน์
การสร้างสำนึกพลเมือง โดย ดร.พิมล หรือตระกูล
จำนวนคนอ่าน 211 คน จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
คณะกรรมการการสื่อสารทางการเมือง
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022441000
© 2012 Creative Space for Diliberative Democracy. Allright reserved.