หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกเพื่อเข้าชมข่าววิทยุรัฐสภา

ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
เสวนาเรื่อง “สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง”

วันที่ 10 มี.ค. 2552

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพัฒนา สังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยนางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้จัดเสวนาเรื่อง “สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ บทบาท ความสำคัญของสตรีตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเมืองและการมีส่วน ร่วมทางการเมือง รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการผลักดันให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์หอสมุดรัฐสภาสโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภา
หนังสือและสื่อเผยแพร่Web Mailติดต่อรัฐสภา