นายวีระชัย วีระเมธีกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานการประชุมระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับประเทศ ผู้สังเกตการณ์ (ออสเตรเลีย) เป็นผู้แทนกล่าวถ้อยแถลง “รายงานการประชุมระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับประเทศผู้สังเกตการณ์

29 2562

      วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 -3 โรงแรมแชงกรี-ลา นายวีระชัย วีระเมธีกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานการประชุมระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับประเทศ ผู้สังเกตการณ์ (ออสเตรเลีย) เป็นผู้แทนกล่าวถ้อยแถลง “รายงานการประชุมระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับประเทศผู้สังเกตการณ์ต่อคณะกรรมาธิการเต็มคณะ” ก่อนที่พิธีปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนจะเริ่มขึ้น ซึ่งการประชุมกับประเทศผู้สังเกตการณ์ทั้ง 5 ประเทศ แบ่งเป็น 5 ห้อง คือ 1) ออสเตรเลีย 2) แคนาดา 3) สาธารณรัฐประชาชนจีน 4) สาธารณรัฐเกาหลี 5) สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งประธานการประชุมของอีก 4 ห้องประกอบด้วย ห้องแคนาดา พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภา ห้องจีน นายสรอรรถ กลิ่นประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ห้องเกาหลี นายกรณ์ จาติกวณิช สมาชิกรัฐสภา และห้องรัสเซีย นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นายวีระชัย กล่าวถึงบรรยาการการประชุมว่าเต็มไปด้วยบรรยากาศของความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดี โดยแต่ละคณะฯหรือแต่ละห้อง ได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและ AIPA กับประเทศผู้สังเกตการณ์ การกล่าวถึงศูนย์กลางของอาเซียนกับการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนและความร่วมมือเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดี (GRP) โดยได้มีการยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในฐานะหุ้นส่วนที่แข็งขันในเสาประชาคมอาเซียน ผ่านข้อตกลงทางการค้าและเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย อนึ่ง ประเทศผู้สังเกตการณ์ทั้ง 5 ประเทศให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายประเทศในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และการพัฒนาที่ยั่งยืน และยืนยันพันธกรณีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน การตระหนักถึงบทบาทของรัฐสภาและการแลกเปลี่ยนการเยือนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอาเซียน - ผู้สังเกตการณ์
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดี (GRP) และหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศและความเชื่อมโยงทั่วโลก สิ่งสำคัญที่สุดคือ GRP นำมาซึ่งความมั่นคงและความยุติธรรมทางสังคม สร้างความมั่นใจในความเสมอภาคในอาเซียน การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการกำกับดูแลที่ดี โดยที่ประชุมตกลงกันว่า GRP จะเป็นเครื่องมือในการบูรณาการกฎหมายและกฎระเบียบทั้งในและต่างประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกฎหมาย ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยึดถือผลประโยชน์สาธารณะในการพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศและความมุ่งมั่นในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยมี “คน” หรือ “ประชาชน”เป็นเสาหลักที่สำคัญที่สุดของ GRP เนื่องจากกระบวนการของ GRP ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐและผู้ร่างกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ประชาชนต้องถูกปลูกฝังในชีวิตประจำวัน และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับพลเมืองของตน ดังนั้น จึงจำเป็นที่รัฐและผู้ร่างกฎหมายจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการร่างกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย
ที่ประชุมยังได้สนับสนุนหลักการสำคัญ 6 ประการในแผนปฏิบัติงานอาเซียนเรื่องการกำกับดูแลที่ดี (GRP) 2016-2025 เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับอาเซียนในการเริ่มดำเนินการ GRP ในระดับภูมิภาคและระดับโลก และยอมรับว่ายังมีความแตกต่างของนโยบายหลักและกระบวนการ GRP ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งความหลากหลายในวัฒนธรรม ภาษา และภูมิศาสตร์เป็นความท้าทายของการนำหลักการ GRP ไปสู่การปฏิบัติ การบรรเทาปัญหาเรื่องความแตกต่างนี้ นายวีระชัย กล่าวว่า ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานตามหลักการ/แผนปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยู่ การปฏิรูป และบูรณาการกฎหมาย โดยได้ยกตัวอย่างที่ดีของฟิลิปปินส์ การจัดระเบียบข้อบังคับของอาเซียน (RMS) ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในพม่า ที่ได้รับการสนับสนุนโดย ERIA พร้อมกันนี้ สมาชิกรัฐสภาและประเทศผู้สังเกตการณ์ของ AIPA เห็นด้วยที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการสนทนาเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือใน GRP โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการ AIPA อำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือและติดตามรายงานผลการดำเนินงานต่อไป