Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan ประธานรัฐสภาเวียดนามรับไม้ต่อ การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 41

29 2562

      Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan ประธานรัฐสภาเวียดนาม รับไม้ต่อจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานรัฐสภาสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในการเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2563 ณ เมืองฮาลอง โดยประธานรัฐสภาเวียดนามรู้สึกเป็นเกียรติที่จะสืบทอดตำแหน่งประธาน AIPA และขอแสดงความยินดีระหว่างการรับตำแหน่งของนายชวนระหว่างปี 2561-2562 
ประธานรัฐสภาเวียดนาม กล่าวต่ออีกว่า การจัดการประชุมครั้งนี้ ขับเคลื่อนอย่างมาก และตนมีความภูมิใจที่อาเซียนผ่านพ้นอุปสรรคท่ามกลางความท้ามาย ยึดความสมัครสมานสามัคคี การทำให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ การตรวจสอบงบประมาณ
AIPA จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับอาเซียน เสริมสร้างการพัฒนาในปี 63 ซึ่งเป็นปีที่สำคัญของเวีนดนาม เมื่อ 5 ปี ต้องถอดประสบการณ์ และเวียดนามกำลังเข้าร่วมคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ เราจำเป็นต้องยกสถานะส่งเสริม กิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และการหารือกับพหุภาคี การสานต่อแผนของการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2025 รัฐสภาเวียดนามจะยึดเจตจำนงค์ ของ AIPA และอาเซียน จะทำหน้าที่สุดความสามารถ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ขอกล่าวนำคำกล่าวของท่านโฮจิมินห์ ที่ว่า "สามัคคี สามัคคี ยิ่งใหญ่ สถาพร สถาพร สืบไป และขอต้อนรับที่ฮาลอง ในปี 2563