นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน กล่าวปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA GA) ครั้งที่ 40

29 2562

      นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

นายชวน หลักภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนส่งไม้ต่อให้เวียดนาม เจ้าภาพจัดงาน ครั้งที่ 41 ขณะที่คณะกรรมาธิการต่างๆ นำเสนอผลการประชุม พร้อมเคาะข้อมติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 -10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบอลรูม 2-3 โรงแรมแชงกรี -ลา เป็นการประชุมเต็มคณะ เพื่อนำเสนอผลการประชุมของคณะกรรมาธิการต่างๆ ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการด้านสังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการกิจการ AIPA คณะกรรมาธิการกิจการสตรีฯ และถ้อยแถลงการประชุมหารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ ซึ่งแต่ละคณะกรรมาธิการได้มีมติเห็นชอบข้อมติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาอาเซียนได้นำไปขับเคลื่อนภายในประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน กล่าวปิดการประชุม AIPA ในฐานะเจ้าภาพการประชุม AIPA ครั้งที่ 40 ว่า ขอขอบคุณทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมต้อนรับผู้แทน สมาชิกรัฐสมาชิกอาเซียน ที่ดูแลแขกรับเชิญ โดยได้เตรียมการด้วยความห่วงใย แต่ภารกิจยังไม่จบ จนกว่าแขกคนสุดท้ายจะกลับ 
นายชวน กล่าวว่า เรามาถึงการสิ้นสุดการประชุมในวันนี้ เราเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความท้าทายใหม่ๆ กำลังท้าทายอาเซียน อาเซียนกำลังเผชิญกับการก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้การเตรียมการสายเกินไป ให้เราสามารถรับการเตือนภัยจากภัยคุกคามต่างๆ
ประชาคมอาเซียนจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีการเชื่อมกับประชาชน โดยแง่คิดที่แบ่งปัน สะท้อนความสำคัญที่หลาหหลาย เราต้องการก้าวย่างไปอย่างมั่นคง ต้องคำนึงถึงคำตอบที่ได้มา คือ การสื่อสาร การพูดคุยที่มากยิ่งขึ้น มีหลายอย่างที่ต้องกระทำ การพัฒนาต้องมีมากขึ้น การที่ได้หารือกับเลขาธิการอาเซียน
นายชวน กล่าวถึงข้อมติต่างๆของคณะกรรมาธิการในการประชุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กิจการสตรีของ AIPA คณะกรรมาธิการกิจการ AIPA ว่า การประชุมครั้งนี้เกิดผลสำเร็จในการสร้างคลังกฎหมายระหว่างประเทศ สร้างการสื่อสาร ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การสนับสนุน msme ต้องลงมือกระทำอย่างมีส่วนร่วม การลดความเหลื่อมล้ำ การก้าวสู่ตลาดการบินร่วมกันในอาเซียน การต่อสู้เรื่องสิทธิสตรี มนุษยชน สิ่งสำคัญ คือ ประชาชน เราไม่สามารถสร้างประชาคมอาเซียนได้ หากประชาชนไม่มีสิทธิมีเสียง ประชาชนต้องไม่ถูกกีดกันจากเทคโนโลยี เราขยายการเข้าถึงการศึกษาสุขภาพ การเงิน ความยุติธรรม เพื่อปกป้องอาเซียนให้เป็นภูมิภาคปลอดยาเสพติด การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ เด็ก ผู้สูงอายุ แรงงานต่างชาติ เพิ่มความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การค้ำจุนอาเซียนในกรอบของ AIPA การขยายความร่วมมือสู่องค์กรระหว่างประเทศ 
ในโอกาสนี้ นายชวนได้ขอบคุณสถาบันวิชาการของกัมพูชา หรือ pic อวค์กร eria ขอบคุณและแสดงความยินดีกับสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ำความดีและประโยชน์แก่อาเซียน คือ ดร.เจริญ คันธวงศ์ และนายชาล ชุง สมาชิกรัฐสภาของสิงค์โปร์ที่อุทิศตนเพื่อ AIPA มาตลอด ทั้งนี้ นายชวนได้กล่าวขอบคุณนายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการ AIPA ที่จะครบวาระการทำงานในปีนี้ และยินดีกับประธานรัฐสภาเวียดนามที่จะรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพต่อจากประเทศไทย และชื่นชมการมีส่วนร่วมของเวียดนาม และประเทศไทยโดยจะร่วมมือกับเวียดนามต่อไป